Bảng trắng hồng ngoại

  • Nhận dạng cử chỉ đa dạng
  • Hỗ trợ sử dụng bút đánh dấu bảng trắng
  • Phần mềm đi kèm: Alf Basic