Bảng trắng quang học tương tác

  • 2 điểm tiếp xúc
  • bề mặt từ tính
  • Cắm và chạy
  • Phần mềm đi kèm: Alf Basic